Aktuality

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou

Vládou schválená koncepcia na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou pomenúva kľúčové faktory tohto sociálneho fenoménu, tvrdí Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Podľa výrobcov tepla je ale dôležité, aby pri hľadaní riešenia spolupracovali jednotlivé ministerstvá.

Súvislosti:

Vláda dnes schválila koncepciu riešenia energetickej chudoby na Slovensku. Má sa vytvoriť pracovná komisia, ktorá pripraví príslušnú legislatívu. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nepôjde štát cestou špeciálnej tarify, ale sociálnej dávky. Ako príklad uviedol Taliansko a Španielsko, kde sa poskytuje jednorazová dávka na platenie energií raz alebo dvakrát ročne, a to v čase vyúčtovania.

Pomoc štátu sa v týchto dvoch krajinách týka menej ako 10 % domácností. Koľkých domácností sa pomoc bude týkať v SR, vyplynie podľa Richetra z analýzy pracovnej skupiny.

Koncepcia, ktorú dnes schválila vláda SR, tvorí základ diskusie o energetickej chudobe. Na jej vyriešení by sa podľa predsedu SZVT Miroslava Obšivaného mali spoločne podieľať viaceré ministerstvá. „Energetická chudoba je totiž dôsledkom mnohých faktorov, pričom ich drvivá časť je mimo dosahu výrobcov energií," upozorňuje.

Regulačný úrad navrhuje bojovať s nedostatočnou mierou zateplenia bytových a rodinných domov. V tomto kontexte pokladá ÚRSO za dôležité, aby sa zabezpečilo rozlohou primerané bývanie pre určité sociálne skupiny, napríklad dôchodcov. Dnes totiž nie je výnimočné, že dôchodcovia žijú v dvojgeneračných domoch sami a musia tak znášať neprimerané náklady v porovnaní s ich súčasným príjmom. "Náklady v takýchto domoch tvoria naozaj veľkú časť ich výdavkov. Návrh riešiť z úrovne štátu výstavbu menších bytov, pre tieto skupiny obyvateľov, môže pomôcť problém zvládnuť," dodáva Obšivaný.

Nezodpovedané otázky:

V koncepcii sa napríklad hovorí aj o možnosti vytvorenia podporného mechanizmu vo forme špecifických taríf, ako možného riešenia energetickej chudoby. Tarify by podľa návrhu mal určovať vyhláškou regulátor tak, aby nedošlo k zvyšovaniu koncových cien energií pre ostatných odberateľov.

Nezodpovedanou otázkou stále zostáva, kto tieto doplatky energeticky chudobným domácnostiam zaplatí. "Takéto dotovanie cien, by len pre potreby domácností, ktoré sú zásobované teplom z CZT, predstavovalo zvýšenie nákladov štátu alebo výrobcov tepla ročne o cca 75 mil. eur," odhaduje šéf teplárov.

Implementácia konceptu energetickej chudoby, by mala podľa Obšivaného zohľadňovať ekonomickú realitu Slovenska a nevytvárať ďalší kanál šírenia chudoby, prenášaním nákladov týchto konceptov na ostatné obyvateľstvo.

Spolupráca štát - dodávatelia energií:

Otázne je, ako riešenia problému energetickej chudoby ovplyvnia komerčné vzťahy v energetike. V koncepcii sa napríklad nehovorí o problematike odpojenia energeticky chudobných domácností od dodávok tepla v prípade, ak je v omeškaní s platbou za dodávku tepla správcovská spoločnosť či spoločenstvo vlastníkov bytov. "Našimi zmluvnými partnermi, a teda odberateľmi tepla, sú správcovské spoločnosti a nie jednotlivé domácnosti.

Aj keď budú mať správcovia iba jednu energeticky chudobnú a neplatiacu domácnosť medzi spravovanými bytmi, môžu nám prestať platiť za všetky domácnosti. A my ich pravdepodobne nebudeme môcť odpojiť," upozorňuje Obšívaný.

Zdroj: Energia.sk

Dátum: 2014/06/11

 

 

 

Publikované 25. Júna 2014