Výhody členstva v SZVT

Aké výhody majú členovia SZVT

SZVT svojim členom garantuje:

 • ochraňovať a podporovať oprávnené záujmy pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu

 • vytvárať kontakty a priaznivé podmienky pre rozvoj partnerských podnikateľských vzťahov a aktivít na vnútornom a zahraničnom trhu, zastupovať členov na rokovaniach s inými zväzmi a združeniami zastupujúcimi najmä spotrebiteľov tepla a teplej úžitkovej vody

 • odporúčať progresívne technické riešenia pri výrobe a rozvode tepla v záujme optimalizácie ekologických parametrov výroby tepla, úspornosti a efektívnosti výroby a rozvodu tepla

 • vypracovávať analýzy a prehľady o trhu a nových trendoch pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody na Slovenku i vo svete a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácií výrobných a podnikateľských aktivít členov 

 • spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, najmä Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce a soc. vecí, Slovenskou energetickou inšpekciou, pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov upravujúcich alebo sa dotýkajúcich  problematiky výroby, distribúcie a predaja tepla a teplej úžitkovej vody

 • sprostredkovávať pre členov možnosť získavať skúsenosti o nových trendoch pri výrobe a distribúcii tepla v zahraničí

 • organizovať odborné aktivity - semináre, konzultácie, poradenstvo, expozície na tuzemských a zahraničných výstavách

 • organizovať a zabezpečovať systém vzájomných informácií v otázkach spoločného záujmu členov, výmenu skúseností a poznatkov s inými organizáciami, združeniami a zväzmi

 • spolupracovať pri vzdelávaní a príprave energetických špecialistov

Aké výhody plynú z členstva v SZVT:

 1. členovia SZVT môžu na sekretariát zväzu zasielať podnety na riešenie problémov, ktorými by sa zväz mal zaoberať, čím majú môžnosť aktívne ovplyvňovať činnosť zväzu,

 2. prostredníctvom e-mailu sú všetci  členovia SZVT informovaní o aktuálnom legislatívnom procese      a upozornení na aktuálne pripomienkové konanie k legislatívnym  normám z oblasti tepelnej energetiky, na základe čoho majú možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe a novelizácii právnych predpisov upravujúcich alebo sa dotýkajúcich problematiky výroby, distribúcie a predaja tepla a      teplej úžitkovej vody,

 3. členom zväzu sú prostredníctvom e-mailu zasielané upozornenia na dôležité zmeny vyplývajúce zo zmien legislatívnych noriem, na termíny a povinnosti vyplývajúce zo zákonov týkajúcich sa tepelnej energetiky,

 4. v rámci SZVT pôsobia 4 odborné komisie (ekonomická, právna, technická a komisia pre biomasu – všetky sú zložené zo zástupcov členských spoločností SZVT), na ktoré sa členovia zväzu môžu obracať s konkrétnymi problémami a komisie následne k týmto problémom zaujmú stanovisko, resp. v prípade potreby členovia komisí odporučia predstavenstvu prerokovať danú problematiku s príslušnými štátnymi orgánmi,

 5. členom SZVT je elektronicky zasielaný denný monitoringu médií, ktorý je zameraný na      problematiku energetiky – s dôrazom na teplo,

 6. každý člen SZVT získa prihlasovacie údaje na prístup do sekcie "pre členov" na webovej stránke SZVT, na ktorej sú k dispozícii rôzne dokumenty (analýzy, štatistiky, odporúčania, usmernenia, právne stanoviská, vzorová zmluva o dodávake o odbere tepla, kalendár povinností výrobcu a dodávateľa tepla ..... a mnoho ďalších dôležitých informácií),

 7. možnosť vzájomnej výmeny skúseností a informácií medzi kolegami, členmi SZVT, na spoločných stretnutiach, ktoré zväz organizuje,

 8. účasť na odborných seminároch, na ktoré sú prizvaní zástupcovia štátnych orgánov, najmä Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej energetickej inšpekcie........,

 9. SZVT vydáva magazín, v ktorom je sekcia venovaná členom SZVT, v ktorej môže každý člen poskytnúť informácie o svojej spoločnosti a zároveň za zvýhodnenú cenu, môžu členovia v magazíne uverejniť inzerciu alebo PR článok,

 10. ďalšie iné výhody... .

Lobingové a legislatívne aktivity

SZVT háji záujmy svojich členov na strane výroby a distribúcie tepla, voči štátnym inštitúciám a verejnosti. Presadzuje len vecnú časť riešenia problémov. Návrhy predkladané zväzom sú vždy relevantné a vychádzajú z reálnej praxe, vďaka čomu ich nik nespochybňuje. Svedčí o tom aj fakt, že sa SZVT podarilo dosiahnuť, že zväz je v spoločnosti všeobecne akceptovaný, ja partnerom v legislatívnom procese, cenotvorbe a prizývaný do odborných komisií. SZVT sa snaží aktívne lobovať v prospech všetkých svojich členov na úrovni NR SR,URSO, MHSR, SIEA a spolupodieľa sa na tvorbe energetickej a regulačnej legislatívy, právnych predpisoch, atď.

Publikované 6. Augusta 2013