Aktuality

Slovenské teplo slovenským zákazníkom

Slovenské teplo slovenským zákazníkom

Teplo potrebujeme všade, kúrime ním, ohrievame vodu. Teplo si vyrábame doma na Slovensku. O výhodách centrálneho zásobovania teplom hovorí Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Každá domácnosť má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV. Nemusí sa starať, či má objednaný plyn, uhlie, servis, nemá problémy s údržbou či obsluhou zariadení. Výrobcovia tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom sú navyše pri svojej činnosti viazaní zákonmi a inými predpismi. Musia pravidelne vykonávať revízie zariadení a dodržiavať bezpečnosť pri práci, ako aj ďalšie normatívne predpisy.

Do akej miery využívame centrálne zásobovanie teplom v porovnaní so zahraničnými krajinami?

Slovensko má jeden z najrozvinutejších systémov centrálneho zásobovania teplom. Vybudovaniu infraštruktúry predchádzali v minulosti nemalé investície, ktoré nám v súčasnosti umožňujú využívať výhody tohto systému, medzi ktoré patrí najmä možnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla, možnosť adaptácie na alternatívne zdroje energie. Ďalej je to už spomínaný komfort pre užívateľov pripojených na systémy centrálneho zásobovania teplom a v prípade vhodne navrhnutých, primerane dimenzovaných a optimálne prevádzkovaných systémov aj úspora a efektívne využitie primárnych energetických zdrojov. Preto je podľa mňa potrebné túto infraštruktúru chrániť, zdokonaľovať a rozširovať. Aj svetová energetická agentúra konštatuje, že náš systém centrálneho zásobovanie teplom má vysoký potenciál na udržateľný rozvoj tepelnej energetiky.

V posledných rokoch klesá objem dodaného tepla, čím je to spôsobené?

Pokles dodávok je spôsobený úspornými opatreniami na strane odberateľa, ako aj klimatickými zmenami. Menej tepla odoberajú aj priemyselné podniky, a to v dôsledku hospodárskej krízy. Na druhej strane je to spôsobené aj efektívnejšou výrobou a dodávkou tepla, znižovaním strát vhodnými investíciami a modernou technológiou výrobcami tepla.

Bude tento trend pokračovať?

Vzhľadom na ciele vyplývajúce zo Smernice EÚ o energetickej efektívnosti sa očakáva trend znižovania spotreby tepla aj v nasledujúcich rokoch. Podľa smernice každý členský štát zriadi tzv. povinnú schému energetickej efektívnosti, na základe ktorej distribútori energie alebo obchodné energetické spoločnosti, ktoré dodávajú konečným odberateľom energiu, dosiahnu kumulatívny cieľ zníženia konečnej energetickej spotreby. Cieľ by mal byť stanovený minimálne na úrovni dosahovania každoročných nových úspor od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 vo výške 1,5 % ročného množstva energie dodanej konečným odberateľom.

S akými problémami sa pri výrobe stretávate?

V posledných rokoch je to najmä odpájanie sa od centrálneho zásobovania teplom a prechod na individuálne vykurovanie. Odberatelia si porovnávajú ceny, ktoré im deklaruje dodávateľ domovej kotolne. Ním deklarovaná cena tepla je často zavádzajúca, lebo do ceny tepla cielene nezhŕňa napr. investičné náklady na obstaranie kotla, mzdové náklady obsluhy, opravy a údržbu kotla. Preto sa často stáva, že ľudia sa odpoja od CZT, aby ušetrili a reálne zaplatia viac, ako platili predtým. Navyše strácajú ďalšie výhody ako komfort či spoľahlivosť. O všetko sa musia starať sami. Nehovoriac o znečisťovaní ovzdušia priamo v mieste, kde bývame.

Aká je vízia do budúcnosti? Bude výhodnejšie mať vlastnú kotolňu alebo centrálne zásobovanie vzhľadom na cenu?

Pri ustavičnom zvyšovaní cien plynu aj pre domové kotolne sa budovanie malých plynových domových kotolní ekonomicky neoplatí. Dokonca do budúcnosti predpokladáme vyšší rast cien plynu pre maloodber, ako je to v iných západných krajinách, ako pre nás veľkoodberateľov. Čo je dôležitejšie, to je znižovanie spotreby tepla. Štandardne 30 až 40 % úspory sa dosahujú komplexným uteplením domu a dodržiavaním správnej teploty v byte. Treba si uvedomiť, že ceny energií vo svete aj na Slovensku budú do budúcnosti rásť.

Zdroj: PRAVDA

Dátum: 2014/06/24 00:00:00

 

Publikované 25. Júna 2014