Ako sa stať členom SZVT

V zmysle čl. IV Stanov SZVT členmi zväzu môžu byť právnické osoby podľa § 20 f) a násl. Občianskeho zákonníka pôsobiacich v oblasti výroby a distribúcie tepla podľa zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a aj právnické osoby, pokiaľ ich činnosť je v súlade so záujmami a cieľmi zväzu.

Žiadosť o členstvo musí byť podaná písomne. Súčasťou žiadosti musí byť aj prehlásenie, že člen bude dodržiavať všetky ustanovenia Stanov SZVT. Členstvo vzniká po schválení písomnej prihlášky o členstvo predstavenstvom, ktoré vo svojom rozhodnutí určí deň vzniku členstva.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať podpísanú štatutárnym orgánom spoločnosti na adresu SZVT. 

Slovenský zväz výrobcov tepla

Unionka 54

960 01 Zvolen

Publikované 4. Septembra 2018