Zákony

Zákon č. 399/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Publikované 20. Decembra 2014

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Publikované 30. Októbra 2014

Zákon 100/2014 Z. z.,ktorým sa dopĺňa a mení zákon 657/2014 Z. z. o tepelnej energetike

Publikované 21. Mája 2014

Zákon č. 69/2013 Z. z. z 19. marca 2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti používania energie

Zákon č. 69/2013 Z. z. z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

Publikované 19. Marca 2013

Zákon č. 30/2013 Z. z. z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 30/2013 Z. z. z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Publikované 29. Januára 2013

Zákon č. 373/2012 Z. z. zo 7. novembra 2012 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení
zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 373/2012 Z. z. zo 7. novembra 2012 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Publikované 7. Novembra 2012

Zákon č. 314/2012 Z. z. 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb.

Zákon č. 314/2012 Z. z. 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Publikované 18. Septembra 2012

Zákon č. 250/2012 Z. z. z 31. júla 2012 o regulácii v sieťových odvetviach.

Publikované 31. Júla 2012

Zákon č. 251/2012 Z. z. z 31. júla 2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Publikované 31. Júla 2012

Zákon č. 189/2012 Z.z. z 20. júna 2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny

Zákon č. 189/2012 Z.z. z 20. júna 2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Publikované 20. Júna 2012

Zákon č. 117/2011 Z. z. , ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z.

Zákon č. 117/2011 Z. z. , ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Publikované 5. Augusta 2011

Zákon č. 142/2010 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike

Zákon č. 142/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon č. 492/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zákon č. 492/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon č. 558/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3092009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 5582010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon č. 117/2011 Z.z., ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov

Zákon č. 117/2011 Z.z., ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon č. 136/2011 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov

Zákon č. 136/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon č. 184/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Zákon č. 184/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Publikované 3. Augusta 2011

Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 138 - úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z. z. a zákonom č. 527/2003 Z. z.
Publikované 22. Júna 2010

Zákon č. 293/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 656/2004 Z .z.

Zákon č. 293/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Publikované 22. Júna 2010

Zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 309/2009 z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Publikované 22. Júna 2010

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Publikované 3. Marca 2010

Zákon 429/2008 o podávaní cenových návrhov

Zákon 429/2008 o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Publikované 21. Mája 2009

Zákon č. 73/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike

Zákon č. 73/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 15.3.2009
Publikované 1. Apríla 2009

Zákon č. 283/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike

Zákon č. 283/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2009
Publikované 1. Marca 2009

Zákon č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)

Zákon č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2009
Publikované 1. Marca 2009

Zákon č. 112/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike

Zákon č. 112/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2008
Publikované 1. Júna 2008

Zákon č. 609/2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a ZP

Zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2008
Publikované 1. Marca 2008

Zákon č. 99/2007 Z. z. o tepelnej energetike

Zákon č. 99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č, 455/1991 Zb. v živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2007
Publikované 1. Júna 2007

Zákon č. 107/2007 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 107/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 15.3.2007
Publikované 1. Mája 2007

Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 15.1.2007
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2001
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 397/2002, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z.

Zákon č. 397/2002, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 9.7.2002
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 527/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zákon č. 527/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2004
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 555/2008 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2008 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2006
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2005
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2005
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 276 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 276 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2005
Publikované 24. Februára 2007

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Publikované 8. Novembra 2005