Aktuality

Medzinárodná konferencia SZVT

V nadväznosti na úspešné konferencie organizované SZVT v rokoch 2014 a 2016 na podporu centrálnych systémov vykurovania, ktoré mali pozitívnu odozvu v médiách a medzi účastníkmi,  Slovenský zväz výrobcov tepla organizuje už 3. ročník medzinárodnej konferencie, pod záštitou MH SR, zameranej na systémy CZT, tento rok na tému „Sme na rovnakej ceste ako zvyšok sveta?“. Ako rečníci vystúpia zahraniční experti z Dánska, Číny a Belgicka a samozrejme nebudú chýbať ani rečníci zo Slovenska. Prednášajúci vo svojich prezentáciách priblížia CZT v kontexte :

  • CZT v 21. storočí = CZT 4. generácie
  • CZT ako súčasť konceptu Inteligentné mesto (Smart City) / Inteligentné budovy a využitie energie  – smart riešenia pre energetické úspory miest a obcí
  • zvyšujúcich sa požiadaviek odberateľov na energetickú efektívnosť, komfort poskytovaných služieb, inteligentných riešení, kvality života v mestách

Konferencia sa uskutoční dňa 3.10.2017 v NH Hotel BRATISLAVA GATE ONE, Ambrušova 7. Program konferencie a informáciu o účastníckom poplatku nájdete v pozvánke, ktorá je priložená nižšie.

Pozvaní hostia:

Europoslanci, zástupca Európskej komisie na Slovensku, zástupcovia NR SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, AZZZ, RÚZ,  zástupcov miest a obcí, akademických pracovníkov (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita atď.) odborné a verejné médiá, odborníci v oblasti územného plánovania a samozrejme predstavitelia teplárenských spoločností a teplárenských združení z Čiech a Maďarska atď.

 Stručne o konferencii:

Verejné vnímanie CZT je v súčasnosti skôr negatívne. Je považované za niečo staromódne, pozostatok komunistického obdobia. Postavenie dodávateľov CZT je v súčasnom systéme cenovej regulácie znevýhodnené, pretože poskytuje príliš malú flexibilitu na ponúkanie atraktívnych obchodných modelov alebo na rozvoj investícií s cieľom pomôcť im stať sa "efektívnym CZT“.

SZVT sa zasadzuje za vytvorenie priaznivého prostredia na rozvoj a modernizáciu systémov CZT. Prostredníctvom nepretržitých PR kampaní chceme chrániť CZT a podporovať jeho výhody pretože:

  • systémy CZT sú odpoveďou na súčasné globálne problémy a výzvy (ochrana ovzdušia v mestách, nástroj pre energetickú účinnosť, implementáciu OZE, kogeneráciu, využitie odpadového tepla z priemyselných procesov, nástroj na preklenutie medzery medzi výrobou a spotrebou, ktoré sa vyskytujú v inom čase) a požiadavky zákazníkov na zvýšenie energetickej účinnosti, využívanie OZE, riadenie inteligentnej energetickej spotreby atď.,
  • systémy CZT vytvárajú inteligentný energetický systém. Povaha OZE, nepredvídateľnosť výroby, nerovnováha medzi okamžitou výrobou a potrebou energie, potreba záložných zdrojov atď.  si vyžadujú flexibilnú infraštruktúru. A systémy CZT, ktoré môžu efektívnejšie využívať OZE alebo kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (kogenerácia), slúžia ako integrátor / nástroj /, ktorý môžu účinne kombinovať výrobu a spotrebu, umožňujú skladovanie energie (ako teplo) v čase nadmernej výroby, používajú rôzne formy energie a využívajú "odpadové" teplo, ktoré inak unikne ako emisie do ovzdušia,
  • prevádzkovateľ CZT, ktorý prevádzkuje infraštruktúru, vytvára v mestách živý, efektívny a inteligentný systém.

 Veríme, že Vás téma konferencie osloví a Vaša účasť na konferencii bude pre Vás prínosom.

V prípade záujmu o účasť na konferencii zašlite prosím vyplnenú návratku (postačuje scan návratky) na adresu zuzana.klcova@szvt.sk - najneskôr do 27.9.2017. V prípade účasti viacerých zástupcov za spoločnosť prosíme vyplniť návratku za každého účastníka osobitne.

 Tešíme sa na Vašu účasť.

PARTNERI KONFERENCIE
        

  

    

 

Publikované 3. Septembra 2017